Vi erbjuder hjälp med familjehemsplaceringar av barn och unga

När livet blir mer kaos än ordning, när hjälp inte finns på nära håll utan måste sökas utanför hemmet och behovet av nytt boende är överhängande, se Leonum familjehemsplaceringar som ett gott alternativ.

Vi har familjehem/jourhem, behandlingsfamiljer och skyddsboende över hela Sverige!

Om Leonum Konsult AB

Leonum Konsult AB erbjuder hjälp med jour- och familjehemsplaceringar av barn och unga med olika typer av problem. Vår noggrannhet vid rekrytering och många års erfarenhet i branschen samt goda personkännedom gör våra familjehem pålitliga, trygga och kompetenta. Vi brinner för att hitta hållbara lösningar för de barn som kommunerna själva inte hittar rätt placering för.

Målet är i samtliga fall att ge barnen och ungdomarna ett tryggt och kärleksfullt hem att växa i, att hjälpa dem att klara vardagen med skola och utbildning i syfte att inrätta sig efter samhällets normer och lagar fram till en sysselsättning som gör dem självförsörjande, och att växa upp till trygga och ansvarstagande vuxna. Vid behov finns stöd och hjälp att tillgå för den som behöver integreras i det svenska samhället.

Vi erbjuder placeringar för små barn i behov av trygghet och omhändertagande såväl som placeringar för äldre barn och ungdomar.

Vi har mycket fokus på den ungas individuella behov, och familjehemmen matchas noga i fråga om barnets problematik och individuella behov, etnicitet samt språklig och kulturell bakgrund. Förutom svenska talar vår personal och familjehem andra språk, t ex engelska, dari, persiska, arabiska, kurdiska, somaliska, ryska, estniska, turkiska, spanska, italienska, rumänska, grekiska, pashto och urdu.

Våra medarbetare

Metoder

Flera av våra behandlingsmetoder som vi handleder familjehem som tar emot ungdomar grundar sig i inlärningsteori utifrån kognitiv beteendeterapi, social färdighetsträning och impulskontrollträning.

Kognitiv Beteendeterapi (KBT)

KBT innefattar olika former av psykoterapi med utgångspunkt i kognitiv psykologi och beteendepsykologi. Man tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem. Vi erbjuder psykoterapi inriktad på olika former av ångest, stress, posttraumatiskt stressyndrom, depression, sömnstörning, drog- och alkoholmissbruk, internet- och spelmissbruk, ätstörningar samt relationsproblem.

Motiverande samtal (MI)

MI är en specifik samtalsmetod och ett förhållningssätt med syfte att uppnå ökad motivation till beteendeförändring. Man skapar medvetenhet hos ungdomen om olika problem som kan uppstå och vilka konsekvenser och risker som ett visst beteende för med sig. Metoden går ut på att skapa nya tankebanor runt beteendet för att slutligen föreställa sig vad som går att vinna på förändring.

Tillämpad beteendeanalys (TBA)

TBA är ett förhållningssätt baserat på inlärningsteori där man analyserar problematiska beteenden hos ungdomen, vad det är som utlöser dem och vilka konsekvenser de får i vardagen. När detta gjorts kan man se vad som behöver göras för att uppnå förändring. Utifrån detta läggs en plan upp för behandling som testas och utvärderas under behandlingens gång. Stor vikt läggs vid att hitta nya strategier för att hantera sina svårigheter så att problemen minskar, blir lättare att hantera eller helt försvinner.

Aggression Replacement Training (ART)

ART är ett manualbaserat preventionsprogram för ungdomar som beter sig aggressivt och grundas på social inlärningsteori och kognitiv beteendeterapi (KBT) och även på forskning om förebyggande av stress och ilskekontroll. Insatsen syftar till att minska aggressivitet, öka sociala färdigheter och främja den moraliska utvecklingen hos ungdomarna. På längre sikt är syftet att förhindra att de återfaller i normbrytande beteende.

Moral Reconation Therapy (MRT)

MRT är ett KBT-inriktat behandlingsprogram som har som syfte att hjälpa deltagarna att förändra sina värderingar och därmed sitt beteende, vilket i förlängningen ska leda till en drogfri tillvaro och ett liv integrerat i samhället. Gunilla Sandén i vårt team har ensamrätt i hela Norden att utbilda handledare i MRT.

12-stegsprogram

12-stegsprogrammet är ett självhjälpsprogram där man ser på alkoholism som en kronisk sjukdom, som dock kan hejdas genom erkännande, acceptans och helnykterhet. Behandlingen leds av alkohol- eller drogterapeuter som ofta har egna erfarenheter av beroende och tolvstegsprogrammet.

Kom i kontakt med oss

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi så snart som möjligt.

Tack! Ditt meddelande skickades. Vi återkommer så snart som möjligt
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Bli familjehem

Genom att klicka på "skicka in" samtycker du till att vi sparar informationen du har angivit ovan. Vi kan komma att ringa upp dig för ytterligare information.

Tack! Ditt meddelande skickades. Vi återkommer så snart som möjligt
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Nyheter

2023-08-11 Ramavtal, Skyddade boenden, med Enköpings kommun

Leonum Konsult AB är ett av 16 företag (av totalt 82 anbudsgivare) som har fått teckna ramavtal med Enköpings kommun som omfattar skyddade boenden.

2022-06-20 Ramavtal, Stödboende för ungdomar, med Uppsala kommun
2021-09-30 Ramavtal med Uppsala kommun

Vi har tecknat ramavtal med Uppsala kommun inom 3 anbudsområden:

1. Jourhem
2. Familjehem Nivå 1 (grundnivå)
3. Familjehem Nivå 2 (förstärkt)

2021-04-14 Ramavtal, Konsulentstödd familjehemsvård, med Kungsbacka kommun

Leonum Konsult AB är ett av 25 företag (av totalt 78 anbudsgivare) som har fått teckna ramavtal med Kungsbacka kommun som omfattar konsulentstödd familjehemsvård.

2020-09-15 Ramavtal, Jourhem vårdnadshavare med barn, med Vallentuna kommun

Vi har tecknat ramavtal med Vallentuna kommun i kategorin "Jourhem vårdnadshavare med barn", med möjlighet till placeringar över hela Sverige (ett av 12 företag som har fått ramavtal inom denna kategori, av totalt 60 anbudsgivare).

2020-07-09 Ramavtal, Konsulentstöd till familjehem/jourhem: Skåne, Halland, Kronoberg

Vi har tecknat ramavtal med Kommunförbundet Skåne. Tjänster som ingår i avtalet är rekrytering, stöd, handledning och utbildning och riktar sig till familjehem/jourhem som tar emot enskilda upp till 18 år.

2020-05-12 Ramavtal, Konsulentstödd familjehemsvård

Leonum Konsult AB är ett av 10 företag (av totalt 72 anbudsgivare) som har fått ramavtal med Sandvikens kommun som omfattar konsulentstödd familjehemsvård.

2019-09-24 Ramavtal, Familje- och jourhem samt behandlingsfamiljer

Vi har tecknat ramavtal med Värmdö kommun inom 6 anbudsområden:

1. Familjehem (ett av 15 företag som har fått ramavtal, av totalt 58 anbudsgivare)

2. Familjehem med särskilt stöd (ett av 15 företag som har fått ramavtal, av totalt 61 anbudsgivare)

3. Behandlingsfamiljer (ett av 8 företag som har fått ramavtal, av totalt 38 anbudsgivare)

4. Jourhem (ett av 20 företag som har fått ramavtal, av totalt 56 anbudsgivare)

5. Jourhem med särskilt stöd (ett av 20 företag som har fått ramavtal, av totalt 56 anbudsgivare)

6. Jourhem som tar emot vårdnadshavare och barn (ett av 20 företag som har fått ramavtal, av totalt 51 anbudsgivare)

2019-03-08 Ramavtal, Stödboende, med 105 kommuner.

Vi har tecknat ramavtal med SKI (SKL Kommentus Inköpscentral AB) där 105 kommuner ingår. Avtalet ska "tillgodose kommunernas huvudsakliga behov av externa enstakaplaceringar enligt Socialtjänstlagen (SoL) i stödboenden för barn och unga, i åldrarna 16-20 år".